REGULAMIN STARACHOWICKI MARATON PIESZY „WOKÓŁ KOMINA”

 1. CEL IMPREZY
  • poznanie piękna powiatu starachowickiego;
  • propagowanie turystyki pieszej jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku;
  • sprawdzenie swoich możliwości w długodystansowej wędrówce;
  • integracja środowiska piechurów.
 2. ORGANIZATORZY
  • Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach (Komandor Maratonu - Justyna Kasperkiewicz, tel. 602-623-413)
  przy współpracy z:
  • Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej w Stykowie,
  • Starostwem Powiatowym w Starachowicach,
  • Urzędem Miasta Starachowice,
  • Gminą Brody,
  • Gminą Wąchock.
 3. PROGRAM

  Baza Maratonu: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody (przy drodze DK 42)

  31.05.2024 r. (piątek) wydawanie pakietów startowych od godz. 16.00

  1.06.2024 r. (sobota)
  • 6:00 - 7:30 - wydawanie pakietów startowych
  • 8:00 - START
  • 14:00 do 21:00 - META (wręczenie medali i dyplomów)
 4. TRASA

  Maraton pieszy przebiega na trasie: Styków PZAZ - Brody tama - Ruda - Rezerwat Skały pod Adamowem - Lubienia - Lipie - Starachowice „Kopalnia Majówka” - mogiła dzieci pod Tychowem - Wąchock - Polana Langiewicza - Lubianka - osiedle Trzech Krzyży - parowozownia - Michałów - Dziurów - Styków PZAZ (ok. 50 km)

  Uczestników obowiązuje 13 godzinny limit czasu na przebycie dystansu. Trasa przebiega przez wyznakowane szlaki turystyczne PTTK oraz odcinki oznakowane przez organizatorów. Nawierzchnia trasy maratonu jest zróżnicowana: asfalt, drogi utwardzone, dukty i ścieżki leśne, które mogą posiadać ubytki i trudności terenowe. Organizator zastrzega sobie zmianę przebiegu trasy w przypadkach złego stanu i zniszczenia szlaku

  Dokładny opis wraz z mapką trasy otrzyma każdy uczestnik przy wydawaniu pakietów startowych.

 5. UCZESTNICTWO

  Maraton Starachowicki to impreza prowadzona siłami wolontariatu zgodnie ze statutem PTTK na zasadzie samorealizacji i nie będąca przedsięwzięciem komercyjnym, jest ogólnodostępną indywidualną imprezą turystyczno-wytrzymałościową. Trasa marszu wymaga od uczestników dobrego stanu zdrowia, bardzo dobrej zaprawy i kondycji w turystyce pieszej. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz dokona zgłoszenia oraz wpłaty zgodnie z regulaminem maratonu. Do udziału w imprezie mogą być również dopuszczone osoby niepełnoletnie po uprzednim złożeniu oświadczenia podpisanego przez rodzica oraz sprawowania przez niego opieki nad nieletnim podczas trwania całej imprezy. Impreza zaliczana jest do cyklu Superpiechur Świętokrzyski 2024. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy.

 6. ZGŁOSZENIA

  Zgłoszenia przyjmowane będą od 24.03.2024 r. do 30.04.2024 r. włącznie lub do wyczerpania miejsc. Maksymalna liczba uczestników - 200 osób.

  Zgłoszenia tylko drogą elektroniczną na e-mail [email protected]

  Wpisowe na marsz wynosi 120 zł (członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką 110 zł) i przyjmowane będzie wyłącznie na konto bankowe Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach. Nr konta bankowego: 64 1020 2674 0000 2102 0043 1437. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię, nazwisko i nazwę wydarzenia np. "Jan Kowalski, MS 2024”. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pełnej wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Wpisowe nie podlega zwrotowi. Pakiety startowe nie odebrane nie będą wysyłane drogą pocztową.

 7. NOCLEGI

  Organizator w ramach wpisowego nie zabezpiecza noclegu w dniu 31.05/1.06.2024 r. oraz 1/2.06.2024 r. Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość rezerwacji przez Komandora Maratonu noclegu z węzłem sanitarnym lub miejsca pod namiot w PZAZ Styków ul. Świętokrzyska 125 w przeddzień i w dniu imprezy. Koszt jednego noclegu waha się od 30 do 50 zł/os. Wymaga to odpowiedniej adnotacji w zgłoszeniu lub telefonicznej rezerwacji u Komandora Maratonu (ilość miejsc noclegowych ograniczona). Płatność za nocleg w dniu przyjazdu.

 8. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

  Wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia w terminie, otrzymują:

  • dyplom za udział w maratonie;
  • pamiątkowy medal za pokonanie 50 km;
  • gadżet turystyczny;
  • numer startowy;
  • mapkę z przebiegiem trasy;
  • ubezpieczenie NNW;
  • obsługę na trasie i mecie;
  • napoje zimne i gorące na starcie/mecie;
  • napoje oraz poczęstunek na punktach kontrolnych;
  • gorący posiłek na mecie w dniu 1.06.2024 r.;
  • punkty na OTP i odznaki regionalne;
  • pieczątkę okolicznościową;
 9. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
  • posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku;
  • umieszczenia nr startowego na widocznym miejscu;
  • poruszanie się ściśle po trasie maratonu z wykorzystaniem szlaków turystycznych i tras oznakowanych przez Organizatora;
  • przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody; zabrania się śmiecenia trasy oraz niszczenia przyrody i infrastruktury turystycznej na trasie;
  • powiadomienia organizatorów w razie rezygnacji z dalszego marszu;
  • stosowanie się do postanowień organizatorów.
 10. WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

  Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora I Starachowickiego Maratonu Pieszego „Wokół komina”, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017r. poz. 880) i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017r. poz. 459) oraz udziela nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

  • utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie;
  • wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
  • zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku;
  • publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  • zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach;
  • udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji I Starachowickiego Maratonu Pieszego „Wokół Komina”, w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce a uzyskany czas ma tylko znaczenie honorowe;
  • nie przewiduje się nagród dla najszybszych a jedynie upominki losowane wśród wszystkich uczestników marszu (w przypadku uzyskania sponsorów);
  • impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W razie wyjątkowo uciążliwych warunków pogodowych start może być opóźniony;
  • na trasie Maratonu znajdują się stałe i lotne punkty kontrolne;
  • uczestnicy, którym udowodni się skracanie trasy lub jazdę jakimkolwiek środkiem lokomocji, zostaną zdyskwalifikowani;
  • wyżywienie i serwis na trasie uczestnicy zabezpieczają sobie we własnym zakresie;
  • dopuszcza się pokonywanie dystansu biegiem;
  • uczestnicy Maratonu biorą w nim udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy;
  • uczestnik zobowiązany jest powiadomić organizatora o rezygnacji z kontynuowania marszu, organizatorzy nie zapewniają transportu na metę tym uczestnikom;
  • interpretacja regulaminu należy do organizatorów i jest ostateczna.

Serdecznie zapraszamy!

Komandor Maratonu

Opublikowano: